Na 28 marca została zwołana sesja Rady Miasta Mysłowice. Radni zajmą się m.in. planowanymi podwyżkami cen za odbiór śmieci.

Obrady rozpoczną się jednak od sprawozdań – z działalności MOPS, z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny i Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018. Radni przyjmą także Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za ubiegły rok.

Następnie rada rozpatrzy projekty uchwał wnoszone przez prezydenta, m.in. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2019 roku, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi oraz Wielka Skotnica – Katowicka – Bończyk.

Uchwałą, która budzi największe emocje jest ta w sprawie wprowadzenia podwyżek cen za odbiór śmieci. Pierwotny projekt uchwały zakładał cenę 25 zł od osoby za odpady niesegregowane i 45 zł za śmieci niesegregowane. Prezydent ma jednak wnieść pod dzisiejsze obrady autopoprawkę, w której zaproponował stawki odpowiednio 18 i 25 zł.

Rada podejmie także decyzję w sprawie zmian w budżecie miasta.

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00. Sesję można oglądać na żywo w internecie pod adresem https://tiny.pl/txz9p