Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach stwierdziła nieważność uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącej ulgi w opłacie za odpady dla rodzin wielodzietnych.

Przypomnijmy, że wraz z uchwałą wprowadzającą wyższe stawki za odbiór odpadów komunalnych, 30 maja radni przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z części tej opłaty. Zwolnienie w wysokości 30 proc. obejmuje rodziny wielodzietne i dotyczy tylko śmieci segregowanych. To właśnie zapis uzależniający zwolnienie z opłaty od sposobu zbierania odpadów został zakwestionowany przez RIO.

RIO stwierdziła także, że przy podejmowaniu uchwały naruszono art. 233 § 6 Kodeksu karnego poprzez nieuprawnione żądanie złożenia informacji określonych w załączniku do uchwały (dane właściciela nieruchomości, której dotyczy wniosek o zwolnienie oraz rodziny ubiegającej się o zwolnienie) pod rygorem odpowiedzialności karnej