Na sesji rady miasta 27 czerwca odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy. Głos w debacie mogą zabrać także mieszkańcy. Wcześniej jednak muszą złożyć wniosek do przewodniczącego rady.

Od obecnej kadencji do końca maja raport o stanie gminy prezydent miasta jest zobowiązany przedstawić radzie gminy. Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dyskusja nad raportem odbywa się na forum rady gminy, a po niej rada głosuje w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.

W debacie nad raportem o stanie gminy gminy głos mogą zabierać mieszkańcy. Zgodnie z art. 28aa Ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie musi zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja. W przypadku Mysłowic – do 26 czerwca. Do głosu może zostać dopuszczonych nie więcej niż 15 mieszkańców.

Wniosek o chęc udziału w debacie można pobrać ze strony internetowej urzędu miasta www.myslowice.pl