Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia, dotyczący nieprawidłowości w KWK „Mysłowice–Wesoła”, związanych z modernizacją w latach 2009 – 2015 roku szybu Piotr. Aktem oskarżenia objęto w tej sprawie 14 osób.

Pięć osób objętych aktem oskarżenia to osoby pełniące wówczas funkcje kierownicze w KWK „Mysłowice–Wesoła”. Osoby te odpowiedzą przed sądem za przestępstwa niegospodarności polegającego na przekroczeniu i niedopełnieniu obowiązków, następstwem czego było wyrządzenie Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Łączna wartość szkody oszacowana została na kwotę co najmniej 21.700.000 złotych.

Kolejne 9 osób oskarżonych zostało o poświadczenia nieprawdy w dokumentacji rozliczeniowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Osoby te odpowiedzą także za oszustwa na szkodę Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na kwotę łączną ok. 14.000.000 zł. Wśród tej grupy oskarżonych jest 5 osób reprezentujących kopalnię oraz 4 osoby będące przedstawicielami  firm zewnętrznych, będących wykonawcami.

W śledztwie prowadzonym od 2016 roku prokurator ustalił, iż związku z modernizacją w latach 2009-2015 szybu położonego na terenie KWK „Mysłowice–Wesoła”, wchodzącego wówczas w skład Katowickiego Holdingu Węglowego, doszło do nieprawidłowości, których skutkiem było wyrządzenie szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 21.700.000 złotych. Zarzuty mają związek z zawartą w 2009 roku umową na modernizację szybu należącego do kopalni. Materiał dowodowy w śledztwie wskazuje, iż była ona częściowo nieuzasadniona. Przewidywała wykonanie prac, które z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia były zbędne, co doprowadziło do wygenerowania nieracjonalnych wydatków po stronie Katowickiego Holdingu Węglowego. Również nadzór nad realizacją umowy nie był prawidłowy, w wyniku czego doszło do nieuprawnionego wypłacenia środków wykonawcom. Część zarzutów ma natomiast związek z kolejną umową zawartą w 2011 roku, przez nowe władze kopalni. Umowa dot. zdemontowania wyposażenia szybu. W tym wątku śledztwa ustalono, iż zdemontowane elementy mogły być dalej bezpiecznie użytkowane, a ich przedwczesne zdementowanie doprowadziło do wygenerowania zbędnych wydatków.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 15.000 złotych do 70.000 złotych. W sprawie dokonano zabezpieczenia majątkowego, poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach, będących własnością oskarżonych, na łączną kwotę 5.765.740 złotych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

źródło: katowice.po.gov.pl